GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) jsou společnosti skupiny Arbol (dále společně jen „Arbol“ nebo „my“). Arbol chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnosti Arbol jsou ve smyslu čl. 26 GDPR, společnými správci Vašich osobních údajů, tj. společně stanovují účely a prostředky zpracování a shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Osobní údaje zpracováváme především pokud

 • Jste našimi klienty,
 • Máte zájem o námi nabízené reality, produkty nebo služby,
 • Přihlásili jste se k odběru našeho newsletteru,
 • Aktivně s námi komunikujete,
 • Máte zájem být součástí našeho týmu,
 • Navštívíte naše webové stránky.

Účely a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme především pokud:

 • Plníme smlouvu nebo o uzavření smlouvy jednáme.
  Účel zpracování: poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy, příprava nabídky produktů a služeb, příprava opatření před uzavřením smlouvy na základě Vašeho požadavku (například zajištění kalkulace, prohlídky nemovitosti apod.).
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. b) GDPR, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
 • Plníme právní povinnost.
  Účel zpracování: plnění právních povinností, a to především ve smyslu účetní a daňové legislativy. ,
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. c) GDPR, zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností.
 • Naplňujeme naše oprávněné zájmy.
  Účel zpracování: ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, např. ochrana našich webových stránek a sítě před zneužitím, realizace přímého marketingu, tj. nabízení obdobných produktů a služeb našim klientům.
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. f) GDPR, zpracování je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu a je možné pouze tehdy, pokud před našimi oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše základní práva a svobody.
 • Vyřizujeme Vaše požadavky a dotazy.
  Účel zpracování: např. vyřízení Vaší žádosti o prohlídku, doplňující informace, případně jiné požadavky a dotazy přijaté prostřednictvím e-mailu, webového formuláře, telefonicky apod.
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. b) GDPR, přijetí opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost nebo čl. 6 odst. 1. f) GDPR, zpracování je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu zajistit odpověď na Váš dotaz nebo zajistit vypořádání Vašeho požadavku.
 • Zasíláme Vám obchodní sdělení a přizpůsobujeme Vám zobrazovanou reklamu.
  Účel zpracování: cílení reklamy a pokročilý marketing (např. zasílání obchodních sdělení připravených přímo pro Vás na základě vyhodnocení Vašich preferencí).
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. a) GDPR, udělil(a) jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Zpracovávané osobní údaje

Dle účelu zpracování jsme oprávněni zpracovávat Vaše následující osobní údaje:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu, Vyřizování Vašich požadavků, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu správce, Vyřizování Vašich požadavků, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu, Vypořádání Vašich požadavků


Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména k zajištění našich vnitřních administrativních procesů nezbytných pro zajištění plnění smlouvy. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech pokud nám udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení a cílení reklamy.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu privacy‌‌M‌‌arbolcapital.cz nebo písemně na adrese našeho sídla U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4. Souhlas je poskytován na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správci osobních údajů povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu správce maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování Vašich požadavků po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*
Opatření před uzavřením smlouvy po dobu jednání o uzavření smlouvy

* jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců našich obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s námi, popř. jiné údaje, které obdržíme od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou vždy zpracovány v souladu s GDPR. Tyto osobní údaje použijeme výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, budeme zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o takovém zpracování osobních údajů své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s námi.

Komu můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů námi smluvně sjednanými, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na realizaci služeb, plateb, nebo poskytující nám administrativní, přepravní, komunikační, softwarové či marketingové produkty a služby. Těmto entitám však mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro předání a zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů je dostupný na vyžádání prostřednictvím e‑mailu privacy‌‌M‌‌arbolcapital.cz.

V zákonem stanovených případech jsme oprávnění, resp. povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.


Jak dlouho údaje zpracováváme

Funkční a základní analytické cookies jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování našich webových stránek a vytvoření agregovaných statistických dat. Marketingové cookies budou zpracovány po dobu udělení Vašeho souhlasu. Souhlas s užitím marketingových cookies můžete vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na e-mail privacy‌‌M‌‌arbolcapital.cz.

Vaše práva

Za podmínek stanovených GDPR máte jako subjekt údajů, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, pokud chcete vědět, jestli Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat o tom informace, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud si myslíte, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění;
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování;
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, pokud požádáte o omezení zpracování, znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, pokud chcete, abychom osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a který jste nám poskytl(a), předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů, v případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, můžete uplatnit proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.


Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, v případě, že jste nám tento souhlas udělil(a).

Práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu privacy‌‌M‌‌arbolcapital.cz nebo písemně na adrese U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4. Tyto kontaktní údaje můžete využít také v případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.
adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 31.5.2021 a jsou pravidelně aktualizovány - poslední aktualizace proběhla v únoru 2022.